K9 通用版 博客版 主题版 地方门户版 企业版 |   企业(ASP) 分类 使用 分享 疑问 模板 建议 帮助 错误 其他
+新建主题 [Ajax]
填写帐号密码即可完成注册
+新建话题 最新回复排序 最新主题排序 精华帖子

留言的修改版

123456Next >

bingshao 发表于:10-10-21 18:08 21楼 [回复] #Top#
bingshao 人气:106 积分:527 金币:3830
支持楼主!
pktsandy 发表于:10-10-22 07:58 22楼 [回复] #Top#
pktsandy 人气:1181 积分:3438 金币:29313
VIP 管理团队 EST团队 技术精英 灌水狂人
Reply: 21楼
WEB调色板美化的不错!
pktsandy 发表于:10-10-23 17:01 编辑于:10-23 17:02 23楼 [回复] #Top#
pktsandy 人气:1181 积分:3438 金币:29313
VIP 管理团队 EST团队 技术精英 灌水狂人
再发布一个修正版.不需要其它的函数作处理函数,错误提示更人性化:
function king_def(){
    
    global $king;    
    $fbtime=kc_cookie("fbtime");
    $ktitle=kc_post('ktitle');
    $kname=kc_post('kname');
    $kemail=kc_post('kemail');
    $kphone=kc_post('kphone');
    $kqq=kc_post('kqq');
    $kcontent=kc_post('kcontent');
    
    $s=$king->openForm('index.php');
    //title
    $_array=array(
        //array('ktitle',0,2,50),
        array('ktitle',0,$king->lang->get('feedback/error/name',0),2,50),        
    );
    $s.=$king->htmForm($king->lang->get('feedback/label/title'),kc_htm_input('ktitle',$ktitle,50,200),$_array);
    //name
    $array=array(
        //array('kname',0,2,30),
        array('kname',0,$king->lang->get('feedback/error/name',1),2,30),        
    );    
    $s.=$king->htmForm($king->lang->get('feedback/label/name'),kc_htm_input('kname',$kname,30,200),$array);
    //mail
    $_array=array(
        //array('kemail',0,6,100),
        array('kemail',0,$king->lang->get('feedback/error/name',2),6,100),
    );    
    $s.=$king->htmForm($king->lang->get('feedback/label/email'),kc_htm_input('kemail',$kemail,100,200),$_array);
    
    $s.=$king->htmForm($king->lang->get('feedback/label/qq'),kc_htm_input('kqq',$kqq,30,200));
    $s.=$king->htmForm($king->lang->get('feedback/label/phone'),kc_htm_input('kphone',$kphone,20,200));
    //content
    $array=array(
        array('kcontent',0,null,10,1000),
    );        
    $s.=$king->htmForm($king->lang->get('feedback/label/content'),'<textarea cols="10" id="kcontent" name="kcontent" rows="3" class="k_in w350">'.htmlspecialchars($kcontent).'</textarea>',$array);
    $s.=$king->closeForm($king->lang->get('system/common/add'));
    
     if($fbtime>time()-3600){
        $s=kc_htm_ol($king->lang->get('feedback/error/name',5),array());
    }else if($GLOBALS['ischeck']){   
        //记录本次发布时间
        setcookie("fbtime",time(),time()+3600,'/');    

        $array=array(
            'ktitle'=>$ktitle,
            'kname'=>$kname,
            'kemail'=>$kemail,
            'kphone'=>$kphone,
            'kqq'=>$kqq,
            'kcontent'=>$kcontent,
            'norder'=>$king->db->neworder('%s_feedback'),
            'ndate' =>time(),
        );

        $king->db->insert('%s_feedback',$array);
        $goto=$king->config('inst').'index.php';
        $s=kc_htm_ol($king->lang->get('feedback/ok/add'),array(),$goto);        
    }
    $tmp=new KC_Template_class($king->config('templatepath').'/default_new_user.htm',$king->config('templatepath').'/inside/feedback/default.htm');
    $tmp->assign('content',$s);
    $tmp->assign('title',$king->lang->get('feedback/title/point'));

    echo $tmp->output();

}
有待测试!
pktsandy 发表于:10-10-23 17:06 24楼 [回复] #Top#
pktsandy 人气:1181 积分:3438 金币:29313
VIP 管理团队 EST团队 技术精英 灌水狂人
留言的修改版[图1]
我家小白 发表于:10-10-23 17:14 25楼 [回复] #Top#
我家小白 人气:389 积分:31 金币:137740
VIP KC元老 特邀嘉宾
不够灵活
pktsandy 发表于:10-10-25 09:32 26楼 [回复] #Top#
pktsandy 人气:1181 积分:3438 金币:29313
VIP 管理团队 EST团队 技术精英 灌水狂人
Reply: 25楼
哪不够灵活
ahao303 发表于:10-10-27 11:44 27楼 [回复] #Top#
ahao303 人气:152 积分:1877 金币:10882
KC元老
其实留言板添加字段还真的有点不够灵活,
pktsandy 发表于:10-10-27 13:32 28楼 [回复] #Top#
pktsandy 人气:1181 积分:3438 金币:29313
VIP 管理团队 EST团队 技术精英 灌水狂人
Reply: 27楼
KC PHP增加字段都不灵活!有待改进
muyu263 发表于:10-10-28 19:18 29楼 [回复] #Top#
muyu263 人气:79 积分:641 金币:1998
留言的修改版 很好的技术贴
pktsandy 发表于:10-11-02 08:31 30楼 [回复] #Top#
pktsandy 人气:1181 积分:3438 金币:29313
VIP 管理团队 EST团队 技术精英 灌水狂人
Reply: 29楼
欢迎提出宝贵建议

123456Next >

发表回复

帐号 匿名发布 审核后可见 [加载完整在线编辑器]
内容
验证码
KingCMS 内容管理系统

关于我们 联系我们 广告报价 付款方式 站点导航

Copyright © 2004-2015 Focuznet All rights reserved.

广州唯众网络科技有限公司 粤ICP备08008106号